Overstromings-/waterschade: Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Overstromings-/waterschade: Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Algemeen

De Wts biedt bij rampen de mogelijkheid om bijzondere schades (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Reken je hierbij niet rijk: de WTS beoogt geen volledige schadevergoeding te bieden maar ‘slechts’ een tegemoetkoming. Deze grondslag leidt ertoe dat de schadevaststelling wordt geabstraheerd: de vaststelling vindt plaats door toepassing van een bepaalde methodiek. Dat heeft als voordeel dat heel veel verschillende schadeonderdelen abstracter kunnen worden beoordeeld wat de afhandeling veel praktischer hanteerbaar maakt en de snelheid van afdoening vergroot. Nadeel is dat individuele omstandigheden onderbelicht kunnen raken. Hier zit dus een spanningsveld.  

Wilfred Groustra heeft tientallen tuinders en bedrijven bijgestaan ter zake van schadeuitkeringen bij eerdere rampen. De overheid was in die gevallen in woorden heel royaal met toezeggingen maar LNV (het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit dat met de uitvoering is belast) was buitengewoon armetierig in de toekenning van vergoedingen. Dit werd veroorzaakt doordat de schadeberekeningsmethodieken te abstract en theoretisch waren, waardoor de uitkomsten veel te ver van de werkelijke schades en individuele problemen kwamen af te staan. Pas na een gewonnen procedure bij de Raad van State ging dit (veel) beter en leidde dit tot veel hogere uitkeringen.

Alert en volhardend optreden is dus vereist, maar ook lonend.

Heeft u behoefte aan rechtsbijstand, neem dan contact op: groustra@ungernolet.nl