Algemeen verbindendverklaring (AVV) van cao’s

Algemeen verbindend verklaren van cao’s (avv) en dispensatie

Bepalingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend worden verklaard (avv). Het verzoek tot een avv wordt gedaan door de cao-partijen. Als een cao algemeen verbindend verklaard is, dan gelden voor de duur van de avv-verklaring de avv-verklaarde bepalingen dwingend voor de gehele branche. Dit heeft dus een zware impact: de avv-cao geldt van de ene dag op de andere voor alle bestaande en nog te sluiten arbeidscontracten die onder de werkingssfeer vallen en de werking houdt aan het einde van de avv-periode ook weer van de ene dag op de andere op. Dit kan tot lastige gevolgen leiden.

 

Er is dan ook om aan deze knelpunten tegemoet te komen een uitzondering mogelijk: dispensatie. Bij dispensatie hoeft een organisatie niet de avv-cao te volgen, maar mag ze de bepalingen uit haar eigen cao toepassen. In heel bijzondere situaties is een eigen cao niet eens nodig.

 

Dispensatie kan op twee manieren verleend worden. De eerste is dat er in de avv-cao zelf al is opgenomen hoe en wanneer dispensaties worden verleend. Cao-partijen kunnen dan zelf organisaties van de werkingssfeer van de avv-cao uitzonderen. Deze manier van ‘interne’ dispensatie verlening heeft de voorkeur van de minister SZW.

 

De tweede manier om dispensatie te krijgen is om een dispensatieverzoek aan de minister SZW te doen. Dit verzoek is gebonden aan strakke formele en inhoudelijke vereisten. Zo moet de organisatie aantonen dat ze zodanige bedrijfsonderscheidende kenmerken bezit dat niet van haar gevergd kan worden de avv-cao uit te voeren. Hierbij speelt het fundamentele grondrecht om als organisatie zelf een cao te mogen sluiten een belangrijke rol. Een dispensatieverzoek wordt echter niet snel door de minister SZW toegewezen. Maar er is beweging in de uitvoeringspraktijk waardoor deze dispensatiemogelijkheid meer interessant wordt.

 

Wij adviseren over avv’s en dispensaties.

 

Voor meer informatie over avv’s en dispensaties zie: