Reorganisatie

Reorganisatie

De meeste adviesaanvragen gaan over reorganisaties. Deze doen zich voor in velerlei vorm en omvang. Van beperkte aanpassingen tot organisatie-brede vernieuwingstrajecten. Denk aan samenvoegen van afdelingen, anders inrichten van een bedrijfsonderdeel, aanpassen van de topstructuur, wijzigen van de gehele organisatie of langjarige bedrijfssanering. Aankondiging van een reorganisatie leidt meestal tot onrust en zorgen onder het personeel over mogelijk verlies van arbeidsplaatsen of wijziging van functies. Juist in een reorganisatieproces komt het erop aan dat de ondernemingsraad zijn bevoegdheden optimaal kan benutten, in het belang van de organisatie en de medewerkers.

Rol OR bij reorganisatie

De rol van de OR bij een reorganisatie wordt in de eerste plaats bepaald door de aard daarvan. Bij het voornemen tot aanpassing van een enkel specifiek bedrijfsonderdeel zal de adviesprocedure relatief kort en eenduidig kunnen zijn. Terwijl een adviestraject bij complexere reorganisaties vaak gefaseerd plaatsvindt en soms zelfs een kwestie is van meerdere jaren. Denk aan de verschillende stadia die kunnen lopen van een beleidsvoornemen, via onderzoek door interne en/of externe deskundigen, een intentieverklaring of principebesluit, nadere uitwerking of een pilot, tot uiteindelijk een uitvoeringsbesluit en de implementatie. In al die fases kan er een rol zijn voor de OR.

Belangrijke wijziging organisatie

Tussen de OR en de bestuurder kan verschil van mening bestaan of een organisatie-aanpassing ‘belangrijk’ is. Want alleen bij een belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming heeft de OR adviesrecht. Ook de vraag of het advies van de OR wel tijdig is gevraagd kan onderwerp van discussie zijn. Dat moet namelijk gebeuren op het moment dat een OR-advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit dat de bestuurder wil nemen.

Juridische ondersteuning

Bij al deze aspecten kan Unger Nolet Advocaten de ondernemingsraad of de bestuurder uitstekend juridisch ondersteunen. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met begeleiding en advisering bij reorganisaties. Wij voorzien u van de juiste argumentatie, een zorgvuldige aanpak, uitwerking van personele gevolgen of concipiëren van een advies. Wij leveren wat ondernemingsraden en bestuurders nodig hebben voor het bewerkstelligen van doeltreffende medezeggenschap en besluitvorming.