Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties

 

Flexibele arbeidsrelaties wijken af van de standaard (vaste) arbeidsovereenkomst. In de wet wordt een aantal van zulke situaties geregeld, zoals de ketenregeling, het nul-uren/oproepcontract, de uitzendovereenkomst en de Payroll-overeenkomst.

 

Ketenregeling

Als een werknemer drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (‘tijdelijke arbeidscontracten’) met dezelfde werkgever heeft gehad, dan geldt de laatste overeenkomst alsof hij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De werknemer heeft dan dus een vast arbeidscontract. Hetzelfde geldt als opvolgende tijdelijke contracten zijn gesloten die in totaal de grens van 36 maanden overschrijden. De contracten mogen met tussenpozen van maximaal zes maanden zijn aangegaan.

 

Nul-uren/oproepcontract

Bij een oproepcontract is de omvang van de arbeid niet vastgelegd in een aantal uren per, bijvoorbeeld, week of maand. De werknemer werkt op oproepbasis. In beginsel dient de oproepkracht gehoor te geven aan een oproep. Hij heeft namelijk alleen recht op loon, als hij heeft gewerkt. Indien de oproep voor minder dan drie uur is, dan heeft de werknemer recht op betaling van het loon alsof hij drie uur gewerkt heeft. De werkgever dient de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op te roepen. Anders mag de werknemer de oproep weigeren. Daarnaast dient de werkgever de oproepkracht een aanbod tot een arbeidscontract voor de gemiddeld gewerkte uren te doen, zodra de oproepkracht dan 12 maanden op oproepbasis werkt. Als de werkgever dit nalaat, dan is hij de oproepkracht loon over de gemiddelde gewerkte uren verschuldigd.

 

Uitzendovereenkomst

Bij de uitzendovereenkomst wordt de werknemer door de werkgever ter beschikking gesteld aan een derde (een andere onderneming) voor een aan de werkgever door die derde verstrekte opdracht. De werknemer werkt dan onder toezicht en leiding van de derde.

 

Payrollovereenkomst

De payrollovereenkomst is een uitzendovereenkomst met één belangrijk verschil. Bij payrolling wordt de loonbetaling gedaan door een payrollbedrijf en niet door de feitelijke werkgever. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dienen bij een payrollovereenkomst dezelfde arbeidsvoorwaarden te gelden als bij een reguliere arbeidsovereenkomst bij de feitelijke werkgever.

 

Wij adviseren en procederen bij geschillen over flexibele arbeidsrelaties.