Privacybescherming & bestuursrecht

Privacybescherming & bestuursrecht

Bij een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een geldboete opleggen aan de overtreder. Dit kan een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom zijn. Beiden worden opgelegd via een beschikking. Tegen deze beschikking staat bezwaar en beroep open. In een beroepsprocedure toetst de rechter of de AP in overeenstemming met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld. Unger Nolet advocaten heeft ruime ervaring met het maken van bezwaar tegen beschikkingen en het instellen van beroep.

Wij helpen u graag verder.