Magazines

Magazines

Klik op een van de onderstaande magazines om het te lezen.

Het antwoord op uw vragen over het ontslagrecht- editie 2022

Rechtspositie ambtenaren

Werken met de WOR

ARBEIDSOVEREENKOMST

Arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Let bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de volgende aandachtspunten: Aanzegplicht Uiterlijk één maand vóór de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever bij de werknemer aangeven (aanzeggen) of de overeenkomst wordt…

CONCURRENTIEBEDING

Concurrentiebeding In de meeste arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Sinds 1 januari 2015 is de hoofdregel dat het niet is toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding af te spreken. Indien de werkgever de zwaarwichtige bedrijfs– of dienstbelangen in de arbeidsovereenkomst motiveert kan…

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Einde arbeidsovereenkomst Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging vereist. Vaak zullen werkgever en werknemer eerst overleg met elkaar hebben en proberen door middel van een vaststellingsovereenkomst te komen tot een beëindigingsregeling. Wanneer de werknemer niet instemt met de opzegging, kan de werkgever toestemming…

ONDERNEMINGSRAAD EN ONTSLAG

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is een tweetal groepen werknemers te onderscheiden die op grond van hun medezeggenschapsfunctie ontslagbescherming genieten. Beide groepen worden beschermd door een opzegverbod…

ONTBINDING DOOR KANTONRECHTER

Ontbinding door kantonrechter Procedure kantonrechter Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan worden gevraagd als het verzoek onder één van de drie categorieën valt: 1. ontslag wegens de gronden c tot en met h (klik voor meer informatie over de ontslaggronden hier); 2. als toestemming…

ONTSLAGVERGOEDING (TRANSITIEVERGOEDING)

Ontslagvergoeding (transitievergoeding) Recht op transitievergoeding Het recht op transitievergoeding ontstaat wanneer de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. Daarnaast dient de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever opgezegd te zijn, ontbonden te zijn of niet aansluitend voortgezet te zijn. Indien de werknemer op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst…

UWV-PROCEDURE

UWV-procedure   De wet schrijft voor in welke twee situaties de werkgever toestemming moet vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig op te zeggen. Dit is het geval bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond). Klik hier voor meer…

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Vaststellingsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In het kader van beëindiging met wederzijds goedvinden gelden twee belangrijke eisen: 1. Vormvereiste beëindigingsovereenkomst: schriftelijk De wet schrijft als voorwaarde voor, dat de overeenkomst – waarmee de beëindiging met wederzijds goedvinden wordt afgesproken – alleen geldig is als deze schriftelijk…