WWZ en ontslag bij langdurige ziekte

WWZ en ontslag bij langdurige ziekte

WWZ en ontslag bij langdurige ziekte

Dit is de vierde nieuwsbrief van Unger Van Els Advocaten over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Klik hier om onze eerdere nieuwsbrieven te lezen over de wetswijzigingen per 1 januari 2015, transitievergoeding en opzeggen arbeidsovereenkomst onder de WWZ

WWZ & Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 juli 2015 staat het de werkgever niet langer vrij te kiezen welke ontslagroute hij wenst te volgen: naar de kantonrechter of naar het UWV. De wetgever heeft per ontslaggrond vastgelegd welke (procedurele) route gevolgd dient te worden. In deze nieuwsbrief staan de veranderingen door de WWZ met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid centraal.

Opzegverbod

De arbeidsovereenkomst van een werknemer kan tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet worden opgezegd. Daarop bestaan uitzonderingen: de werknemer stemt in met de opzegging of ontslag op staande voet. Pas op! Het recht op WW komt dan in het gedrang doordat de werknemer verwijtbaar werkeloos is geworden.

Het opzegverbod is ook niet van toepassing bij einde van een tijdelijk contract, tijdens de proeftijd, bij faillissement van het bedrijf, bij gehele beëindiging van de onderneming, of wanneer de werknemer niet meewerkt aan re-integratie.

Verplichte UWV-route

De vaste ontslagroute voor onvrijwillig ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is per 1 juli 2015 een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Het gaat dan om ontslag ná 2 jaar ziekte, want gedurende die termijn geldt een ontslagverbod.

Het UWV verleent de vergunning mits er een redelijke grond voor ontslag aanwezig is. Onder een redelijke grond wordt verstaan:

  • de termijn van het opzegverbod is verstreken;
  • en binnen 26 weken is geen herstel aannemelijk;
  • of de overeengekomen arbeid kan niet in aangepaste vorm worden verricht binnen die 26 weken;
  • en herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie is, al dan niet na scholing, niet mogelijk.

De aanvraagprocedure bij het UWV duurt 4-5 weken. Dit kan tot maximaal 8-9 weken worden verlengd, indien een tweede schriftelijke ronde of een mondelinge behandeling plaatsvindt; of in het geval het UWV een deskundigenoordeel wenst.

WWZ en ontslag bij langdurige ziekte

Wat wijzigt niet?

  • Re-integratieverplichtingen

De werkgever moet voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Aan de werknemer moeten passende werkzaamheden worden aangeboden. De werkgever moet de werknemer blijven stimuleren om te re-integreren. Ook de werknemer moet voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.

  • Poortwachterstoets

Het UWV controleert bij de WIA-aanvraag of werkgever en werknemer zich genoeg hebben ingespannen om het werk te hervatten. Bij onvoldoende inspanning van de werkgever kan het UWV aan de werkgever een loonsanctie opleggen. De werkgever wordt dan verplicht het loon nog maximaal 1 jaar door te betalen, dus gedurende een derde ziektejaar.

  • Loonsanctie werknemer

Het is dus zaak om als werkgever actie te ondernemen als jouw werknemer weigert te re-integreren. Deze acties kunnen bestaan uit het eerst waarschuwen dat en welke consequenties niet re-integreren heeft. Blijft de werknemer weigeren dan kan de werkgever aan de werknemer een loonsanctie opleggen. De werkgever betaalt, na de werknemer hiervan op de hoogte te hebben gesteld, het loon van de zieke werknemer niet totdat de werknemer de re-integratie werkzaamheden (de passende arbeid) verricht.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: SEMINAR “Werken met de WWZ”:

Donderdag 17 september 2015 van 15:30 tot 17:00 uur. Unger Van Els Advocaten organiseert donderdag 17 september 2015 een seminar over de eerste ervaringen met de WWZ. Dit seminar is toegankelijk voor relaties.

Meer weten? Bel of mail ons voor een service-advies.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.