WWZ en disfunctioneren

WWZ en disfunctioneren

WWZ en disfunctioneren

Dit is de vijfde nieuwsbrief van Unger Van Els Advocaten over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Klik hier om onze eerdere nieuwsbrieven te lezen over de wetswijzigingen per 1 januari 2015, transitievergoeding, opzeggen arbeidsovereenkomst onder de WWZ en ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

WWZ & Disfunctioneren
Sinds 1 juli 2015 is disfunctioneren van de werknemer als ontslaggrond opgenomen in de wet. Volgens de wettekst gaat het om “de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer” (artikel 7:669 lid 3 BW, onderdeel d). Om een werknemer wegens disfunctioneren te kunnen ontslaan moet behalve dat er “ongeschiktheid” is aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. de werkgever moet de werknemer tijdig in kennis hebben gesteld van het disfunctioneren;
  2. de werkgever moet de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld om het functioneren te verbeteren;
  3. de ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor diens arbeidsomstandigheden.

De eerste twee voorwaarden golden voor invoering van de WWZ al op basis van de rechtspraak.

Samenhang met scholingsplicht
De derde genoemde voorwaarde hangt samen met de scholingsplicht van de werkgever die per 1 juli 2015 is opgenomen in de wet. Op basis daarvan moet de werkgever de werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. De scholingsplicht geldt echter ook als de werknemer niet langer in staat is om zijn functie te vervullen. Bijvoorbeeld omdat in de loop van de tijd de functie-eisen zijn verzwaard.

De scholing kan dan betrekking hebben op aanleren van kennis en vaardigheden om aan de nieuwe functie-eisen te voldoen of om een andere passende functie te kunnen vervullen. Ook bij disfunctioneren geldt namelijk de algemene eis dat de werkgever moet nagaan of herplaatsing in een andere passende functie mogelijk is. Uiteraard is dat niet aan de orde bij disfunctioneren als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan (ondanks waarschuwing) veelvuldig te laat komen of herhaaldelijk overtreden van veiligheidsvoorschriften.

Dossieropbouw
Onvrijwillig ontslag wegens disfunctioneren kan sinds 1 juli 2015 alleen nog door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Ontslag via de UWV-route is in deze situatie niet meer mogelijk. In het nieuwe ontslagrecht is goede dossieropbouw nog belangrijker dan voorheen. De reden hiervan is in de eerste plaats dat aantoonbaar moet zijn voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

Daarnaast speelt mee dat de kantonrechter een gebrekkig dossier niet meer kan ‘repareren’. Voorheen kon de kantonrechter, als bijvoorbeeld het disfunctioneren niet zo duidelijk was of onvoldoende gelegenheid was gegeven voor verbetering, dit compenseren door de werknemer een hogere vergoeding toe te kennen. Die vrijheid heeft de kantonrechter niet meer vanwege het wettelijk systeem van de transitievergoeding. Bij een gebrekkig dossier zal de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dus afwijzen.

WWZ en disfunctioneren

WWZ en rechtsgedingen
Voor alle rechtsgedingen die verband houden met ontslag geldt nu de verzoekschriftprocedure. Uitbrengen van een dagvaarding via de deurwaarder is dus niet meer nodig.
Of het nu gaat om beëindiging wegens disfunctioneren, vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet of een eis tot toekenning van een transitievergoeding; een procedure daarover bij de kantonrechter moet worden gestart door indiening van een verzoekschrift. In die procedure, bijvoorbeeld ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever, kunnen meteen alle samenhangende kwesties worden afgehandeld. Zo kan de werknemer in diezelfde procedure schorsing van een concurrentiebeding, toekenning van de transitievergoeding of uitbetaling van resterende vakantiedagen verzoeken.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: SEMINAR “Werken met de WWZ”:
Let op, gewijzigde datum! 19 november 2015 van 15:30 tot 17:00 uur.
Unger Van Els Advocaten organiseert donderdag 19 november 2015 een seminar over de eerste ervaringen met de WWZ. Dit seminar is gratis toegankelijk voor relaties.

Meer weten? Bel of mail ons voor een service-advies.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.